OBCHODNÉ PODMIENKY - MAKETY ĎATĽOV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.
1. Prevádzkovateľom internetových obchodov umiestnených na portáloch maketydatlov.sk, nalepkyprotinarazom.sk a prevtaky.sk (ďalej len ako “eshop“) je obchodná spoločnosť ORNIS s.r.o., zapísaná v OR OS Trenčín pod vložkou č. 39336/R (IČO: 52830705) s miestom podnikania Vážska 1, 92101 Piešťany, telefonický kontakt: 0911 109 955, e-mailová adresa: ornis@ornis.sk (ďalej len ako “prevádzkovateľ").
2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania eshopu, upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a návštevníkom portálu nakupujúceho prostredníctvom eshopu (ďalej len ako "kupujúci").
3. Prevádzkovateľ prostredníctvom eshopu ponúka v postavení predávajúceho vlastný tovar alebo v postavení sprostredkovateľa sprostredkováva predaj tovaru. Pokiaľ nie je uvedené inak, má sa za to, že tovar označený ako „náš produkt“ je tovarom prevádzkovateľa a tovar bez tohto označenia je tovarom sprostredkovaným. Výnimkou je tovar na portáloch maketydatlov.sk a maketyvtakov.sk, kde sú ponúkaným tovarom výhradne naše produkty a bez označenia „náš produkt“.
4. K uskutočneniu objednávky je možné použiť elektronický formulár umiestnený na stránkach eshopu alebo inú formu objednávky doručenej e-mailom, poštou alebo SMS správou. Odoslanie objednávky, ktorá sa týka tovaru v zmysle predchádzajúceho odseku, sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s prevádzkovateľom (ďalej ako “predávajúci”). Doručenie emailovej sumarizácie objednávky kupujúcemu bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až doručením emailu kupujúcemu s výslovným potvrdením predávajúceho o prijatí objednávky, odoslaným do 7 dní od doručenia objednávky.
5. Kupujúci môže v lehote do 7 dní od doručenia objednávky túto objednávku písomne odvolať. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy odmietnuť (napr. pri vypredaní zásob). Kupujúci následne nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.
6. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii objednávky. Potvrdenie o zaplatení vo forme daňového dokladu (faktúra) bude priložené k odosielanému tovaru. Kúpna cena jen konečná, predávajúci je platcom DPH. Cena je stanovená v mene Euro. Kúpnu cenu je možné uhradiť prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platbou v hotovosti pri dodaní tovaru na dobierku. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu tovaru sa považuje za splnenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
7. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii objednávky. Potvrdenie o zaplatení vo forme daňového dokladu (faktúra) bude priložené k odosielanému tovaru.
8. Spôsob prepravy a dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný odoslať kupujúcemu tovar, sú uvedené v emailovej sumarizácii objednávky. Pokiaľ nie je v sumarizácii objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky.
9. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako adresa.
10. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom splnenia povinnosti uhradiť kúpnu cenu.
11. Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru, a to za použitia nasledujúceho formulára, odoslaného v písomnej podobe na adresu sídla predávajúceho s priloženým dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny:

---------------------------------
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Adresát: ORNIS s.r.o., Vážska 1, 92101 Piešťany, emailová adresa: ornis@ornis.sk
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:
.............................................................................................. číslo objednávky: ..........................................
Dátum objednania/dátum prijatia* ...........................
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...........................................................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
........................................................ Dátum .............................
* Nehodiace sa prečiarknite.
---------------------------------

12. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
· kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky
· kupujúci neprevezme tovar, a to ani v odbernej lehote.
13. Kupujúci stráca nárok na uplatnenie práva na odstúpenie, ak tovar poškodil alebo ak ochranný obal narušil. Pokiaľ nie je v popise tovaru uvedené inak, má sa za to, že tovar nie je dodávaný v ochrannom obale.
14. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované.
15. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar, a to jeho zaslaním na adresu sídla predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (a to vrátane demontáže alebo de-inštalovania v prípade vybraných produktov). Týmito vybranými produktami sú najmä makety ďatľov, vtáčie búdky, nálepky proti nárazom.
16. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu pri dodaní, poštovné a balné, a to výhradne formou bankového prevodu na účet kupujúceho. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je ponúkaný.
17. Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle týchto podmienok sa neuplatnia v prípade, kedy kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
18. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
19. Za vady tovaru je možné považovať výhradne vady na samotnom tovare, ktoré boli spôsobené preukázateľne výrobcom, predávajúcim alebo prepravcom tovaru. V prípade vybraných produktov, kde výrobca nedokáže deklarovať ich 100 % účinnosť v dôsledku nepredvídateľnosti vonkajších faktorov alebo správania živých systémov, nemožno ich neúčinnosť brať ako vadu. Medzi takéto vybrané produkty patria hlavne makety ďatľov, vtáčie búdky a nálepky proti nárazom. Za živé systémy sa pritom považujú najmä vtáky a za vonkajšie faktory najmä spôsob inštalácie/použitia, poveternostné podmienky, individualita jedincov, sezónne zmeny vo vlastnostiach živých systémov a pod.
20. Tovar zakúpený prostredníctvom internetového eshopu prevádzkovateľa je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.
21. Reklamácia tovaru musí obsahovať:
· označenie čísla objednávky
· označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná
· označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy
· dôvod reklamácie
· práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
· dátum a podpis
22. Práva kupujúceho zo zodpovednosti, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe 2 rokov od zakúpenia tovaru.
23. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
24. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu.
25. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.
26. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.
27. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

Článok II.
1. Vzťah medzi príslušným predávajúcim a kupujúcim sa výhradne riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Informácie uvedené v čl. I. týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.
4. Právne vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania eshopu je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
6. Tieto podmienky používania eshopu nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2023.
Vypracoval prevádzkovateľ eshopu Mgr. Radovan Jambor, PhD.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky